Gesprekstherapie

Binnen Asetar is er ruimte voor individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie. Dit steeds vanuit een systeemtherapeutische insteek.

Gesprekstherapie is een belangrijke manier om inzichten op te doen, zowel over jezelf als over de manier waarop je in relatie gaat/staat.

In gesprek gaan, het hardop onder woorden brengen van jouw verhaal zorgt ervoor dat je jezelf hoort. Je kan opmerken welke woorden je kiest en welke betekenis deze woorden hebben voor jou.

Doorheen de dialoog vinden we rode draden in je verhaal en pikken we onderliggende dromen en verlangens op. Samen ontdekken we mogelijke blinde vlekken, drijfveren, (gedrags)patronen, overtuigingen en kwaliteiten.

Volgens de systeemtherapie staat een mens niet op zichzelf. We zijn niet afgescheiden, maar steeds verbonden met de wereld om ons heen. Net dat zorgt ervoor dat we (on)bewust beïnvloed worden en dat we op onze beurt (on)bewust anderen beïnvloeden. Hoe gaan we hiermee om? Welke effecten heeft deze invloed op ons?

Een belangrijke premisse in het systeemtherapeutisch werk is: ‘Alle gedrag is communicatie’. We communiceren niet enkel verbaal en nonverbaal, maar ook via ons gedrag. De boodschap van (symptomatisch) gedrag achterhalen is een belangrijke taak van mezelf als therapeut. Op die manier wordt duidelijk wat nodig en belangrijk is voor de cliënt en het cliëntsysteem, zodat ze hierin bewustere keuzes kunnen maken i.f.v. een gezonde manier van omgaan met zichzelf en met elkaar.

We hebben een rechtmatige plaats op de wereld en in systemen (gezin, werk, vriendenkring, hobbyclub,…) waarin we leven. Nemen we deze plaats ook werkelijk in? Wat maakt dat we dat wel of niet doen?

Ik bied je een veilige plek om te zijn met dat wat is.

 

 
Symbool Asetar